VerArt.

 • architektura
 • wnętrz

Polityka prywatności

Dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach serwisu znajdującego się pod adresem www.verartinteriors.pl. Wszelkie informacje dotyczące użytkowników korzystających z serwisu są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strona internetowa serwisu korzysta z szyfrowanego połączenia SSL, który służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem.

1. Administrator danych i gromadzenie informacji o użytkownikach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Weronika Witaszczyk zarządzająca działalnością gospodarczą z siedzibą w Czekanów 42-677 przy ul. Zielona 2C. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie Państwo uzyska:

 • osobiście lub listownie: pod w/w adresem siedziby,
 • pocztą elektroniczną pod adresem: verart.interiors@gmail.com,
 • telefonicznie pod numerem: +48 667 004 630.

Informacje o użytkownikach przekazywane są za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz formularza wyceny po uprzednio wyrażonej zgodzie przez użytkownika. Za pośrednictwem serwisu nie są gromadzone żadne inne dane umożliwiające identyfikację poszczególnych użytkowników serwisu.

Jednocześnie informujemy, że administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

W celu ochrony interesów osób, których dane osobowe są przetwarzane, administrator dokłada szczególnej staranności i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem;
b) zbierane dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie/a, w tym mogącego wiązać się ze zbieraniem informacji niezbędnych do zawarcia umowy lub udzielenia Państwu informacji o możliwości zawarcia umowy z administratorem;
 • realizacji praw/obowiązków wynikających z zawartej już z Państwem umowy.
 • odpowiedzi udzielonej Państwu przez administratora poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub/i formularza wyceny.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przekazanych przy nawiązywaniu kontaktu z administratorem danych (w przypadku przetwarzania dokonywanego w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do mnie pytanie/a w formularzu kontaktowym lub/i w formularzu wyceny);
 • niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania zawartej już z Państwem umowy oraz do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na administratorze a związanych z realizacją zawartej już umowy.

3. Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies w celach marketingowych, statystycznych oraz realizacji usług. Podczas pierwszej wizyty na stronie www.verartinteriors.pl otrzymaliście Państwo komunikat na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili przez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Państwa przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

4. Zmiany

W każdym przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu.

5. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie niewymaganym przez przepisy prawa, jednak niezbędnym administratorowi do udzielenia Państwu odpowiedzi na przedstawione mi zagadnienie, jest dobrowolne, ale brak podania takich danych będzie skutkował brakiem możliwości podjęcia kontaktu zwrotnego. Taki sam skutek wywoła cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zaś w przypadku zamiaru zawarcia umowy z administratorem – podanie danych osobowych będzie niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy, zaś wycofanie zgody w trakcie realizacji umowy nie ma wpływu na dalszą możliwość ich przetwarzania w celach opisanych w pkt. 2

Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podejmując kontakt telefoniczny lub e-mailowy z administratorem wyrażacie Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych, według zasad określonych w niniejszej Polityce. Możecie Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Strona używa cookies. Polityka Prywatności